Default welcome msg!

Cơ sở đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho NKT - TKK Hy Vọng Giấy phép đăng ký số: 31A7000007, Ngày Cấp: 27/08/2010, Nơi Cấp: Huế

Giới thiệu

Trung tâm Dạy nghề Hy vọng Huế (20 Nhật Lệ, Tp. Huế) với các hoạt động chính trong hơn 15 năm qua là đào tạo nghề và giải quyết việc làm thường xuyên cho nhóm người khuyêt tật, người khó khăn, người dân tộc thiểu số, đến nay, Trung tâm đã tạo nên một thương hiệu về đào tạo nghề có hiệu quả cao cho tất cả các học viên có nhu cầu.