Default welcome msg!

Banners 5 Banner 1

 I. Trách nhiệm và quyền hạn Ban Quản lý và vận hành Cổng Sản phẩm Huế

 

1. Quyền hạn

a) Thành lập Ban quản lý và vận hành Cổng Sản phẩm Huế (làm việc theo chế độ kiêm nhiệm) có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế quản lý và thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm vận hành, duy trì Cổng Sản phẩm Huế hoạt động thường xuyên liên tục; thực hiện các công tác về bảo mật thông tin, quản trị kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của các thành viên Cổng Sản phẩm Huế; Hỗ trợ trực tuyến cho các thành viên trong quá trình giao dịch trên Cổng Sản phẩm Huế.

b) Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt tham gia quảng bá, giao dịch trên Cổng Sản phẩm Huế đối với thành viên vi phạm Quy chế này hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Cổng Sản phẩm Huế; có các hoạt động lừa đảo, cung cấp hàng kém chất lượng; không đăng nhập để tham gia hoạt động giao dịch và cập nhật thông tin trên Cổng Sản phẩm Huế liên tục trong ba (03) tháng.

c) Quản lý Cổng Sản phẩm Huế,  giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Cổng Sản phẩm Huế theo các điều ước, hiệp ước quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Cổng Sản phẩm Huế và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Cổng Sản phẩm Huế, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

d) Thay đổi chỉnh sửa Quy chế quản lý và vận hành Cổng Sản phẩm Huế phù hợp khi có sự nâng cấp chỉnh sửa Cổng Sản phẩm Huế.

2. Trách nhiệm

a) Nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành các văn bản đảm bảo Cổng Sản phẩm Huế hoạt động có hiệu quả.

b) Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ chất lượng,  công cụ tiện ích tạo điều kiện phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng Cổng Sản phẩm Huế.

c) Tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá trên Cổng Sản phẩm Huế ra thị trường trong nước và nước ngoài trong phạm vi điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm và phát triển thị trường của các thành viên tham gia Cổng Sản phẩm Huế.

d) Giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình Cổng Sản phẩm Huế hoạt động; xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Cổng Sản phẩm Huế; thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ hàng năm.

II. Quyền và nghĩa vụ của thành viên/người bán

1. Quyền hạn của thành viên

a) Được đăng nhập vào hệ thống với tài khoản đã đăng ký thành công. Tạo một gian hàng riêng để đăng tải thông tin, trưng bày hàng hóa và tiến hành giao dịch kinh doanh, cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Cổng Sản phẩm Huế.

b) Được cấp tài khoản  để sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng của mình trên Cổng Sản phẩm Huế.

c) Được hỗ trợ, hướng dẫn, sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Cổng Sản phẩm Huế.

d) Được hưởng các chính sách ưu đãi, tham gia các sự kiện do Sở Công Thương tổ chức như  hội thảo, tập huấn, triển lãm, tham gia hội chợ …

đ) Có quyền góp ý để hoàn thiện Cổng Sản phẩm Huế trong quá trình hoạt động.

2. Nghĩa vụ của thành viên

a) Thực hiện nghiêm các khoản được quy định tại Điều 3 của quy chế này; đóng góp một phần kinh phí khi tham gia Cổng Sản phẩm Huế theo quy định; chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý Cổng Sản phẩm Huế (quyết định thông báo ngừng cung cấp, từ chối cung cấp các dịch vụ…).

b) Bảo mật, lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý và vận hành Cổng Sản phẩm Huế về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

c) Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn chỉnh về thông tin đăng tải trên Cổng Sản phẩm Huế (đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm hoặc các chương trình quảng cáo, khuyến mại khác do thành viên cung cấp). Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh thông tin của doanh nghiệp cũng như các thông điệp dữ liệu khác trong quá trình giao dịch với các đối tác trên Cổng Sản phẩm Huế.

d) Thành viên không được sử dụng dịch vụ vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống Cổng Sản phẩm Huế  hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ phán đoán nhu cầu thị trường.

đ) Không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Cổng Sản phẩm Huế cung cấp cho một bên thứ  ba  nếu không được sự đồng ý của Ban quản lý và vận hành Sản phẩm Huế.

e) Không gây mất uy tín của cổng Sản phẩm Huế dưới mọi hình thức như mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Cổng Sản phẩm Huế.