Con dấu nhận diện sản phẩm Đặc sản Huế
Thực hiện Chương trình số 57/CTr-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về phát triển thị trường sản phẩm đặc sản Huế giai đoạn 2016-2020; Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 về việc phê duyệt “Con dấu nhận diện sản phẩm đặc sản Huế”.

 

 Bản in]